Prosedyrekonkurransen 2024

Har du lyst til å anvende jusen i praksis og få en unik anledning til å prøve dine evner for dommere fra tingretten, lagmannsretten og Høyesterett? Da er Prosedyrekonkurransen noe for deg!

Prosedyrekonkurransen er en konkurranse som avholdes mellom jusstudenter hvor hvert lag representerer en part. Pensumet for konkurransen er hentet fra 1. avdeling og alle studentene ved fakultetet kan delta. Konkurransens forløp skjer ved innlevering av stevningsoppgsave. De 16 beste stevningene går videre til konkurransen. Se informasjon i statuttene nedenfor. De påfølgende runder skjer i tingretten og lagmannsretten før finalen finner sted for høyesterettsdommere i Gamle Festsal.

Juristforeningens hovedsponsor Wikborg Rein vil holde kurs for deltakerne i å skrive stevning og å holde prosedyre. De 16 lagene som går videre til åttendedelsfinalene får også tildelt dyktige advokater til å være deres veiledere gjennom hele konkurransen. Det er dermed ingen grunn til å frykte dersom du ikke har erfaring.

Stevningskurset avholdes 05.02 kl, og prosedyrekurset avholdes 20.02. Mer informasjon om kursene kommer. Innleveringsfristen for stevningsoppgaven er 12.02 kl. 18:00, og sendes til fagstyret@juristforeningen.no. Resultatet kunngjøres 19.02.

Konkurransens muntlige runder finner sted i tidsrommet 28. februar til finalen 21. mars. Første runde i retten er 28. og 29. februar, og deretter holdes det en rettssak i uken (hver torsdag) frem til finalen. Vinnerne av konkurransen mottar 15.000 kr- og ikke minst – heder og ære! Andreplassen mottar 5000 kr. Det hele avsluttes med banketten 21. mars.

Påmelding til konkurransen skjer via påmeldingsskjema. Link til påmelding legges ut i et Facebook-eventet, i highlights V2024 på Fagstyret sin Instagram og på Fagstyret sin Facebook-side. Frist for påmelding er 29. januar 2024.

Vinnere av Prosedyrekonkurransen 2017.


Statutter for Prosedyrekonkurransen

Vedtatt av Fagstyret 25. januar 2015

§ 1.  Deltakerkrav og lag

(1) For å delta i konkurransen må man ha studierett ved Masterprogrammet i Rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

(2) Opptil tre personer kan delta på samme lag.

§ 2.  Påmelding

(1) Påmelding må skje innen 13.02.2022 og skal sendes til fagstyret@juristforeningen.no

(2) Kun påmeldinger fra student e-postadresser (@student.jus.uio.no) vil bli registrert.

§ 3. Oppgavens innhold

(1) Hver runde i konkurransen tar utgangspunkt i en praktikumsoppgave. Den samme oppgaven gis til alle deltakende lag. Faktum i oppgaveteksten er uttømmende. Deltakerne har ikke anledning til å innhente faktiske opplysninger av betydning for rettsspørsmålet andre steder.

(2) Alle oppgaver som blir gitt i løpet av konkurransen skal hentes fra pensum for 1. studieår ved Masterprogrammet ved Universitetet i Oslo (JUS1111 og JUS1211).

(3) For å sikre at oppgavene samsvarer med statuttene, kan Fagstyret be en ekstern kvalitetssikrer kontrollere oppgaven. Ved tvil avgjør kvalitetssikreren om oppgaven ligger innenfor rammene av det som er tillatt.

§ 4.  Gangen i konkurransen

(1) Konkurransen består av fem runder. Den første runden er skriftlig og de øvrige fire er muntlige. De 16 beste lagene fra den skriftlige runden går videre til de muntlige rundene. Lagene vil bli rangert og seedet. I de fire muntlige rundende anvendes cupmodell.

(2) Uteblir et deltagende lag en runde i konkurransen diskvalifiseres laget.

(3) Hvis et lag er diskvalifisert eller trekker seg fra 1/8-finalen, skal Fagstyret henvende seg til de øvrige lag fra den skriftlige runden med forespørsel om videre deltakelse. Det laget som kom på 17. plass i rangeringen skal først få tilbudet. Dersom dette laget ikke ønsker å delta, skal laget på 18. plass få tilbudet osv.

(4) Hvis et lag er diskvalifisert eller trekker seg fra de øvrige rundene i cupspillet skal Fagstyret henvende seg til de utslåtte lagene fra den foregående runde med forespørsel om videre deltakelse. Dersom flere av disse ønsker å delta, skal det trekkes lodd om konkurranseplassen. Om kun et lag ønsker videre deltakelse, går dette laget automatisk videre.

(5) Dersom Fagstyret ikke finner en ny deltaker på den måten (3) og (4) foreskriver, går motstanderen til det laget som opprinnelig trakk seg videre i konkurransen på walk-over.

§ 5.  Gjennomføring av den skriftlige runden

(1) Oppgaven i den skriftlige runden utdeles til alle deltakende lag på informasjonsmøte.

(2) Lagene skal levere inn en stevning med utgangspunkt i den utdelte oppgaven. Stevningen skal ikke overstige 4 sider, og leveres inn i pdf-format til Fagstyret per e-post. Besvarelsen skal ha skriftstørrelse 12, Times New Roman og linjeavstand 1,5. Fristen for innlevering kunngjøres for lagene på informasjonsmøte. De vanlige formelle kravene til stevning som gjennomgått på informasjonsmøte skal følges i besvarelsen.

(3) De 16 beste lagene går videre til de muntlige rundene 1/8 finalen. De øvrige lag er ute av konkurransen.

§ 6.  Gjennomføring av de muntlige rundene

(1) Oppgavene for de muntlige rundene utdeles på informasjonsmøte. Oppsettet for hvilke lag som skal møte hverandre kunngjøres ved oppslag eller på annen hensiktsmessig måte. Hvilket lag som skal representere saksøker eller saksøkte avgjøres ved loddtrekning, og meddeles når oppgaven utdeles. Tildeling av veilederfirma blir foretatt ved trekning.

(2) Prosedyren innledes ved at saksøkers representanter prosederer i inntil 20 minutter. Deretter prosederer saksøktes representanter i inntil 20 minutter. I finalen har deltakerlagene inntil 25 minutter. Til slutt avsettes 8 minutter til replikkveksling for hver av partene. Dersom et lag består av flere personer oppfordres alle til å prosedere, selv om dette ikke er påkrevd.

(3) I 1/8-finalen og i 1/4- finalen skal partene prosedere de anførsler som er angitt i faktum. Lagene kan allikevel fritt frafalle anførsler.

(4) I semifinalen og finalen skal laget som representerer saksøker innen tre døgn etter utlevering av oppgaven sende en oversikt over de anførsler laget vil gjøre gjeldende til Fagstyret. Deretter skal Fagstyret sende oversikten til laget som representerer saksøkte.

(5) Innen to døgn etter overleveringen må laget som representerer saksøkte sende en oversikt over sine anførsler til Fagstyret. Eventuelle innsigelser mot motstanderens oversikt må fremsettes skriftlig til Fagstyret umiddelbart og senest innen 12 timer etter at oversikten er mottatt.

(6) Prosedyrekonkurransen er åpen for publikum. Deltagende lag har ikke adgang til å høre andre saker enn sin egen.

§ 7.  Bedømmelse

(1) Den skriftlige runden bedømmes av en advokat eller advokatfullmektig.

(2) 1/8 -finalen og 1/4- finalen dømmes av en nåværende og forhenværende dommerfullmektig, tingrettsdommer eller lagdommer.

(3) Semifinalen dømmes av tre lagdommere.

(4) Finalen dømmes av tre Høyesterettsdommere. Tidligere Høyesterettsdommere kan etter konkret vurdering av Fagstyret også dømme finalen.

(5) Ved bedømmelsen legges det vekt på lagenes juridiske kunnskaper og fremføringen, herunder ryddighet, presisjon og språkbruk. Juridiske kunnskaper og fremføring skal tillegges like stor vekt. Det skal tas hensyn til hvor vanskelig det er å representere den enkelte part. Forøvrig anvendes vanlig dommerskjønn.

(6) Dommeren bør, så langt det er mulig, gi en begrunnelse for sitt resultat. Det gis dog ikke begrunnelse i den innledende runde.

§ 8. Premiering

Vinnerlaget av prosedyrekonkurransen premieres med 15000,- kr.

§ 9.  Beregning av frister

Frister beregnet etter antall døgn løper uavhengig av helg- og helligdager.

§ 10.  Endringer, utfyllende regler mv.

(1) Det kan ikke foretas endringer i Statuttene for Prosedyrekonkurransen i perioden konkurransen pågår.

(2) Dersom det under avviklingen av konkurransen oppstår uavklarte spørsmål som Statuttene for Prosedyrekonkurransen ikke besvarer, skal Fagstyret informeres. Fagstyret har adgang til å avgjøre slike spørsmål med virkning for alle deltakende lag. Svaret skal meddeles på tilsvarende måte som etter § 10 (3)

§ 11.  Kontakt med Fagstyret

(1) Spørsmål knyttet til konkurransen skal besvares av Fagstyret, og skal sendes til fagstyret@juristforeningen.no.

(2) Når Prosedyrekonkurransen pågår skal svar foreligge innen ett døgn fra henvendelsen er mottatt.

(3) Fagstyret vil kunngjøre svaret overfor for alle deltagere i konkurransen. Dette gjelder likevel ikke dersom svaret ikke er av betydning for de andre lagene.