Formannskapet

Formannskapet består av formann, viseformann og skattmester i Juristforeningen. Det er formannskapet som representerer Juristforeningen utad. Videre er det er formannskapet som står for den daglige driften av Juristforeningen, og har utover dette en rådgivende funksjon overfor Juristforeningens øvrige organer. Det er Juristforeningens generalforsamling som velger formannskapet.

Formannen er Juristforeningens øverste leder. Formannen er Juristforeningens ansikt utad. Formannen sitter også i Stiftelsen Juristforeningens økonomistyre (SJØ) og er leder for Juristforeningens Foreningsstyre.

Viseformannen har som sin hovedoppgave å være Juristforeningens og formannskapets kontakt innad i foreningen. Viseformannen har også ansvar for en forsvarlig oppbevaring av Juristforeningens regnskaper og protokoller. I formannens fravær fungerer viseformannen i dennes sted. Viseformannen sitter i Juristforeningens Foreningsstyre.

Skattemesteren har ansvaret for å føre regnskapet til Juristforeningen. Skattmester er videre, sammen med revisorene, ansvarlig for oppfølgingen av Juristforeningens økonomiansvarlige.

Formannskapet 2023

Formann: Ina Hoksrød

Viseformann: Sander Roan

Skattmester: Anna Arnesen

Kontaktinformasjon

Ina Hoksrød

Tlf: 917 09 087

formann@juristforeningen.no

Sander Roan

Tlf: 902 50 065

viseformann@juristforeningen.no

Anna Arnesen

Tlf: 474 40 344

skattmester@juristforeningen.no

Juristforeningen
v/Formannskapet
Karl Johansgt. 47
0162 OSLO

error: Dette innholdet er beskyttet/Content is protected!