Formannskapet

Formannskapet består av formann, viseformann og skattmester i Juristforeningen. Det er formannskapet som representerer Juristforeningen utad. Videre er det er formannskapet som står for den daglige driften av Juristforeningen, og har utover dette en rådgivende funksjon overfor Juristforeningens øvrige organer. Det er Juristforeningens generalforsamling som velger formannskapet.

Formannen er Juristforeningens øverste leder. Formannen er Juristforeningens ansikt utad. Formannen sitter også i Stiftelsen Juristforeningens økonomistyre (SJØ) og er leder for Juristforeningens Foreningsstyre.

Viseformannen har som sin hovedoppgave å være Juristforeningens og formannskapets kontakt innad i foreningen. Viseformannen har også ansvar for en forsvarlig oppbevaring av Juristforeningens regnskaper og protokoller. I formannens fravær fungerer viseformannen i dennes sted. Viseformannen sitter i Juristforeningens Foreningsstyre.

Skattemesteren har ansvaret for å føre regnskapet til Juristforeningen. Skattmester er videre, sammen med revisorene, ansvarlig for oppfølgingen av Juristforeningens økonomiansvarlige.

Formannskapet 2023

Formann: Karla Waal

Viseformann: Justina Jurkeviciute

Skattmester: Elina Klaussen

Kontaktinformasjon

Karla Waal

Tlf: 472 64 677

formann@juristforeningen.no

Justina Jurkeviciute

Tlf: 462 35 535

viseformann@juristforeningen.no

Elina Klaussen

Tlf: 467 68 871

skattmester@juristforeningen.no

Juristforeningen
v/Formannskapet
Karl Johansgt. 47
0162 OSLO