Lovendringsforslag Generalforsamling høst 2023

Utdrag fra Lov for Juristforeningen:

Ǥ 2-6. Lovendringsforslag.
Endringer i denne loven kan bare skje på generalforsamling. Lovendringsforslag må fremsettes skriftlig til Valgkomiteen innen kl. 12.00 to uker før Generalforsamlingen, jf § 2-11. Lovendringsforslag skal kunngjøres av Valgkomiteen ved oppslag, jf. § 2-3, samme dag. Lovendringsforslaget er vedtatt dersom minst 2/3 av de avgitte stemmene er for forslaget.»

Det har til vårens generalforsamling kommet inn to lovendringsforslag, som ligger vedlagt her

Forslag 1:

Begrunnelse:

Fagstyret ønsker å endre §12-2 og opprette et nytt verv i styret, dette blir da et verv som har hovedansvar for prosedyrekonkurransen Vi føler dette nye vervet er viktig ettersom oppgavene rundt prosedyrekonkurransen i dag er fordelt ujevnt og noe uoversiktlig blant styrets medlemmer. Dette kommer til å gjøre det lettere å holde oversikt over ulike arbeidsoppgaver og deretter delegere ved nødvendighet. Ettersom prosedyrekonkurransen er vårt største arrangement vil dette, som før, kreve ansvar fra alle styrets medlemmer og det skal ikke legges en uoverkommelig arbeidsmengde ene og alene på én enkelt tillitsvalgt. Derfor ønsker vi å understreke ordlyden i «hovedansvaret» i lovforslaget som viktig.

Endringsforslaget:

Ny § 12-2:

§ 12-2. Fagstyrets sammensetning og oppgavefordeling
Fagstyret består av fagsjef, økonomisjef, PR-sjef, konkurransesjef, forelesningssjef og bankettsjef.

Fagsjefen er ansvarlig for driften av Fagstyret.

Økonomisjefen fører Fagstyrets regnskap og sørger for en forsvarlig økonomiforvaltning.

PR-sjefen er ansvarlig for markedsføringen av Fagstyrets arrangementer.

Konkurransesjefen har hovedansvaret for planlegging og gjennomføring av Fagstyrets
prosedyrekonkurranse.

Forelesningssjefen er ansvarlig for organisering og gjennomføring av de eksamensrettede
forelesningene.

Bankettsjefen er ansvarlig for organisering og gjennomføring av Prosedyrebanketten.

Forslag 2:

Lovendringsforslag til kapittel 8 i Lov for Juristforeningen

Begrunnelse:

Dette lovendringsforslaget tar sikte på å avskaffe forretningsførere som betalte ansatte og erstatte dem med to nye tillitsvalgte med tilsvarende ansvarsområder i Stud.Jur.

Stud.Jur har i en årrekke hatt forretningsførere som er ansatt på årsbasis. Denne ordningen er basert på administrativ drift i et annerledes marked enn det er nå. For det første har interessen fra firmaene i å sponse et fysisk magasin sunket betraktelig, tilsynelatende av hensyn til både miljø og distrubisjonsmuligheter. For det andre, og kanskje hovedsakelig, har dette ført til at Stud.Jur., med tidligere sterk intern økonomi, nå som rsten av foreningen ikke nødvendigvus har råd til å bruke en slik som på en stilling som ikke lenger kan regnes hjem i ren fortjeneste.

Det har vært et hovedformål bak ordningen at man skulle holde redaksjonen adskilt fra markeds- og forretningsdelen av driften, slik at disse skulle ha en dialog og komme til enighet. Dette hensynet kan, etter forslagsstillers syn på saken, like godt ivaretas av tillitsvalgte, og er grunnen til at forslaget tar sikte på å opprette nye stillinger som tillitsvalgte istenfor å legge ansvaret på redaktørene. Av denne grunn spesifiserer dette forslaget at bladet ikke har noen leder, men tre adskilte ansvarsområder som skal jobbe om et felles mål, uten å utilbørlig innvirke på de andres arbeid. Arbeidsmengden taler også imot at man skal legge administrativt ansvar på redaktørene. Et siste argument er at man også ønsker redaktører som fokuserer på og har talent for de redaksjonelle og journalistiske sidene ved Stud-Jur., og ikke de økonomiske eller salgsmessige sidene.

Ettersom vervene i praksis ikke medfører en økning i antallet tillitsvalgte, er det forslagsstillerens syn at rekrutteringsvanske som kan oppstå ved forstørrede styrer ikke vil gjøre seg gjeldende. Det man mangler i incentiver i form av lønn tjenes inn ved den økte promoteringen det strengt tatt utgjør å ha vervet åpnet på generalforsamling. Det er også forslagsstillerens oppfatning at dette vil åpne for nye tankesett og idealistiske tillitsvalgte, ettersom forretningsførerene har en rolle som er såpass tilbaketrukket at det tidvis har vært utfordrende å rekruttere eksternt, selv om stillingen ble lyst ut i bladet til alle studentene på fakultet.

En viktig forutsetning for at endringen skal virke er at Stud.Jur. i sin helhet fungerer som et samlet styre, så langt det gjelder sosiale forhold. Det profesjonelle bør holdes på «armlengdens avstand», som redgjort for ovenfor. Likevel er det så at det å være tillitsvalgt i foreningen skal være morsomt, og det er en fordel om de som velges til de nye stillingene deltar på de mange sosiale arragementene Stud.Jur. arrangerer, og at det arrangeres en felles overlapp som skaper følelse av samhold.

Det velges ikke å legge frem et forslag om innstillingsvalg på de nye postene i dette forslaget. Dette er fordi hensynene som gjør seg gjeldende i valget av redaktører, hvor redaktørerene har særlig god innsikt, ikke i like stor grad gjelder ved valg til administrativte stillinger. Redaktørene oppfordres likevel til å anbfeale medlemmer av sin redaksjon å stille til disse vervene, etetrsom en forkjærlighet for bladet og å ville levere et godt produkt er gode egenskaper for en økonomisjef og annonsesjef å ha.

Til de konkrete vervene er det liten grunn til å kommentere økonomisjefens rolle. Denne vil utføre en rolle som andre økonomisjefer i foreningen, og bestemmelsen om dete, forslaget § 8-2 annet ledd, er uniformt med andre tilsvarende bestemmelser.

Det foreslåtte vervet som markedsføringsansvarlig er foreslått navngitt først og fremst som et forsøk på å gi stillingen mer legitimitet i kontakt med aktører til innhenting av annonser. Stillingens tittel reflekterer også, etter forslagsstillers oppfatning, at den ikke skal innhente spons til bladet til fordel for et anne arrangement, men selger et markedsføringsprodukt til eksterne aktører. Forslaget har derfor gått bort fra å opprette en «ordinær» sponsorsjef.

Nåværende lovtekst § 8-4 som beskriver forretningsførerens arbeidsoppgaver anses innarbeidet i følgende deler av forslaget: Første og annet ledd er en naturlig del av arbeidet til en økonomisjef og behovet for å spesifisere dette ansvaret faller bort når forretningsfører ikke lenger er «ekstern». Tredje ledd er innarbeidet i ny § 8-2. Siste punkt er tatt inn i ny § 8-3, og endret i tråd med opparbeidet praksis at redaksjonelle forhold veier tungt i denne vurderingen. Fjerde ledd om taushetsplikt er ikke lenger nødvendig når forretningsførere blir tillitsvalgte. Siste ledd er innarbeidet i § 4-6.

Nåværende lovtekst

Formateringen er tilpasset.

§ 4-6. Valg i vårsemesteret

På hver ordinære generalforsamling i vårsemesteret velges med funksjonstid de kommende to semestrene:

a.) Styret for Cabaret Intime

b.) Styret for Juridiske Vinterleker

c.) Fagstyret

d.) Bookingsjef og PR- og sponsorsjef i Hyttestyret

e.) Styret for Arbeidslivsdagene

f.) Vise-Præsident i Chorus Mixtus

g.) Ett medlem av Juristforeningens tekniske gruppe

h.) Leder og kasserer i Glædeskoret Justitia

i.) Markedsføringsansvarlig i Juristforeningen

j.) En redatør i Stud.Jur.

Før hver ordinære generalforsaling i vårsemesteret innstiller Chorus Mixtus en Vise-Præsident, med funksjonstid de to kommende semestrene, gjennom internvalg.

Før hver ordinære generalforsamling i vårsemesteret instiller Glædeskoret Justitia en leder og en kasserer, med funksjonstid de to kommende semestrene, gjennom internvalg.

§ 8-1.StudJur.`s oppgaver

Stud.Jur. er et organ for alle studenter ved Det juridiske fakultet og skal medvirke til å realisere Juristforeningens formål, jf. § 1-3.

§ 8-2. Redaksjonell ledelse og redaksjonelt ansvar

Den redaksjonelle ledelse av Stud.Jur. og det redaksjonelle ansvaret tilligger redaktørene i fellesskap. En artikkel kan ikke trykkes i Stud.Jur. hvis en av redaktørene motsetter seg dette.

§ 8-3. Redaksjonen

Redaktørene utpeker enstemmig sin redaksjon. Et redkasjonsmedlem må fratre redaksjonen dersom minst to av redaktørene krever dette.

§ 8-4. Forretningsfører

Forretningsføreren er redaktørenes økonomiske rådgiver og skal holde redaktørene informert om bladets økonomiske situasjon.

Forretningsføreren skal konsulteres før økonomiske disposisjoner foretas, med mindre disposisjonen må ansees som helt ubetydelig.

Forretningsføreren skal innhente annonser til bladet og inntekter forbundet med disse. Forretningsføreren skal sørge for at Stud.Jur.s kapital forvaltes på forsvarlig måte, samt føre Stud.Jur.s regnskap. Sideantall og annonsevolum fastsettes på økonomisk grunnlag av forretningsføreren.

Forretningsføreren har taushetsplikt om redaksjonelle forhold vedkommende får kunnskpa til gjennom sin stilling og som ikke direkte vedrører den økonomiske driften av bladet.

Forretningsføreren ansettes av styret i Stiftelsen Juristforeningens Økonomistyre. Dersom økonomistyret finner det nødvendig kan de ansette to forretningsførere, som fordeler arbeidsoppgavene mellom seg. Ansettelsen foretas senest 1.november, med tiltredelse 1.januar det påfølgende året. Ansettelsen gjelder for ett år av gangen.

Endringsforslaget:

Ny lovtekst

§ 4-6. Valg i vårsemesteret

På hver ordinære generalforsamling i vårsemesteret velges med funksjonstid de kommende to semestrene:

a.) Styret for Cabaret Intime

b.) Styret for Juridiske Vinterleker

c.) Fagstyret

d.) Bookingsjef og PR- og sponsorsjef i Hyttestyret

e.) Styret for Arbeidslivsdagene

f.) Vise-Præsident i Chorus Mixtus

g.) Ett medlem av Juristforeningens tekniske gruppe

h.) Leder og kasserer i Glædeskoret Justitia

i.) Markedsføringsansvarlig i Juristforeningen

j.) En redaktør, økonomisjef og annonsesjef i Stud.Jur.

Før hver ordinære generalforsaling i vårsemesteret innstiller Chorus Mixtus en Vise-Præsident, med funksjonstid de to kommende semestrene, gjennom internvalg.

Før hver ordinære generalforsamling i vårsemesteret instiller Glædeskoret Justitia en leder og en kasserer, med funksjonstid de to kommende semestrene, gjennom internvalg.

§ 8-1.StudJur.`s oppgaver

Stud.Jur. er et organ for alle studenter ved Det juridiske fakultet og skal medvirke til å realisere Juristforeningens formål, jf. § 1-3.

§ 8-2. Stud.Jur.`s sammensetning og oppgavefordeling

Stud.Jur. består av tre redaktører, økonomisjef og annonsesjef.

Redaktørene er ansvarlig for bladets faglige, journalistiske og underholdende innhold.

Økonomissjef fører regnskap for Stud.Jur. og sørger for en forsvarlig økonomiforvaltning.

Annnsesjef skal selge annonser og eventuelle andre markedsføringstjenester til eksterne aktører.

§ 8-3. Redaksjonell ledelse og redaksjonelt ansvar

Den redaksjonelle ledelsen av Stud.Jur. og det redaksjonelle ansvaret tilligger redaktørene i fellesskap. En artikkel kan ikke trykkes i Stud.Jur. hvis en av redaktørene motsetter seg dette.

Sideantall og annonsevolum fastsettes etter en samlet vurdering basert på økonomiske og redaksjonelle hensyn.

§ 8.4. Redaksjonen

Redaktørene utpeker enstemmig sin redaksjon. Et redkasjonsmedlem må fratre redaksjonen dersom minst to av redaktørene krever dette.