Forslag til revisjon av Lov for Juristforeningen

Genfors V22 ba Foreningsstyret om å nedsette en komité med mandat til å utarbeide et forslag til revisjon av Lov for Juristforeningen. Komiteens mandat innebærer å se på loven med skarpe blikk, frem mot generalforsamling V23. Loven er, i likhet med foreningen, et dynamisk verk, og arbeidet tar derfor sikte på oppdateringer der det er hensiktsmessig og nødvendig – i lys av at loven trådte i kraft 1 juli 1998.

Juristforeningens komité for revisjon av JF-loven sender med dette på høring et forslag til endringer i lov 1 juli 1998 for Juristforeningen.

Vennligst merk at større deler av revisjonen er gjort med hjemmel i lovens § 2-7 annet ledd, som redaksjonelle endringer og språkvask. Disse endringene vil av den grunn ikke fremkomme av komiteens sporede forslag til endringer. Derfor har vi valgt å tilgjengeliggjøre både dagens versjon av loven og et eget dokument med vårt utkast til lovrevisjon.

Realitetsendringer i lovens bestemmelser fremkommer sporet i sistnevnte dokument. 

Overordnet foreslår komiteen en oppdeling av loven i to hoveddeler, i tillegg til en del med avsluttende bestemmelser. Del I omhandler foreningens Alminnelige bestemmelser, mens del II omhandler det enkelte understyres virke. Del III omhandler lovens avsluttende bestemmelser, hvilke kun består av bestemmelsen for lovens ikrafttredelse per dags dato.

Komiteen foreslår en gjennomgående kodifisering av dagens gjeldende praksis. Et eksempel på dette er valg til identiske verv under generalforsamling, jf. § 4-1. Et annet eksempel er bestemmelsen om mistillitsforslag, jf. § 2-8 nytt første ledd, der det tidligere ikke har vært et direkte objekt for det aktuelle, men mest sannsynlig betimelige knivstikket.

Komiteen ser dessuten et behov for klargjøring av hensikten bak deler av reglementet. Suppleringsadgangen foreslås endret for å sikre en demokratisk og oversiktlig prosess ved de uheldige tilfeller der et verv skulle være eller bli ubesatt, jf. §§ 4-11 og 5-3. De bestemmelsene har skapt en god del usikkerhet, og fremstår motstridende og undergravende overfor valget under Generalforsamling.

For øvrig viser vi til merknader og sporede endringer i revisjonsforslaget. 

Høringssvar sendes inn ved å svare på vedlagte Google spørreskjema. Skjemaet er strukturert med én kategori per kapittel i loven. Alle aspekter av loven kan kommenteres, men vi ber dere samtidig om å rette særlig fokus mot deres egne undergrupper og kjerneområder. Her ønsker vi å dra på deres unike erfaringer, for å gjøre bestemmelsene så treffende og aktuelle som mulig.

Vi ber om at eventuelle spørsmål til høringsrunden og dokumentene rettes til Ordenskollegiet@juristforeningen.no

Frist for å sende inn høringssvar til lovforslaget er fredag 31. mars 2023 kl. 12:00.

Komiteen har ikke på nåværende tidspunkt fastlagt et omforent forslag til hvordan revisjonen skal behandles under den kommende Generalforsamling. Ved denne høringsrunden, som er publisert på Juristforeningen.no, samt tillitsvalgt- og dekorertgruppen på Facebook, skal lovendringsforslaget likevel være godt forankret blant både foreningens aktive og stolte medlemmer. Intensjonen er med dette at lovendringsforslaget behandles samlet og i sin helhet i tråd med lovens § 2-6.

Henner Leve,

Signert:

Ina Hoksrød, Sofie Munch-Ellingsen, Magnus Baumann, Ida Marie Gulbrandsen Flytør, Ane Standal Thoresen og Fredrik Christian Rodum Agdestein.