Lovendringsforslag til Generalforsamling vår 2022

Utdrag fra Lov for Juristforeningen:

Ǥ 2-6. Lovendringsforslag.

Endringer i denne loven kan bare skje på generalforsamling. Lovendringsforslag må fremsettes skriftlig til Valgkomiteen innen kl. 12.00 to uker før Generalforsamlingen, jf § 2-11. Lovendringsforslag skal kunngjøres av Valgkomiteen ved oppslag, jf. § 2-3, samme dag. Lovendringsforslaget er vedtatt dersom minst 2/3 av de avgitte stemmene er for forslaget.»

Det har til vårens generalforsamling kommet inn ett lovendringsforslag, som ligger vedlagt her.

Bakgrunn for initiativet

På jussen finnes det allerede arrangementer hvor fag og fest er i fokus. Det er ikke like mange arenaer for å utøve og utvikle kultur. Vi tenker av den grunn at det er på tide å etablere et understyre som kan tilby enda mer show. Derfor foreslår vi å opprette dansegruppen JF Dans som et nytt understyre i Juristforeningen. Dette er noe vi selv har kjent på savnet av, og vi ønsker derfor å bidra til at andre som kjenner på det samme savnet også vil få en mulighet til å møtes, danse og utvikle seg sammen. På denne måten får jussen et større kulturelt alibi, og kulturarrangementer vet vi ofte blir godt tatt imot av studentmassen. En dansegruppe på jussen vil bidra til morsomme og tradisjonsrike arrangementer. Ikke minst vil det bidra til å skape samhold innad i foreningen – i form av opptredener i tilknytning til andre arrangementer.

Hvorfor bør denne gruppa tilhøre Juristforeningen?

En dansegruppe vil for det første gi mulighet for gamle dansetalenter til å ta opp igjen interessen, samt møte andre likesinnede (eller likedansende) studenter. Dette kan bidra til å skape samhold og et bedre miljø på tvers av kullene. Strukturen i gruppa vil minne veldig om Juristforeningens to kor, Chorus Mixtus og Justitia, og noe Cabaret Intime.

Dansegruppa vil komme fellesskapet til gode gjennom å arrangere et danseshow/underholdning minst en gang i året, helst hvert semester. Dette vil forhåpentligvis ta plass på Frokostkjelleren og tiltrekke seg studenter fra alle årstrinn, med show etterfulgt av fest. Dansegruppa vil bestå av medlemmer fra hele det juridiske fakultet. Ideen går ut på å ha opptak/auditions etter behov, der det stilles krav til dansernes ferdigheter og nivå – for å sikre kvalitet på arrangementene. Det er også en tanke at dansegruppa, gjennom å være underlagt Juristforeningen, vil bidra til show på Juristforeningens andre arrangementer. Eksempler på arrangementer der dansegruppa vil kunne bidra med innslag er; pauseinnslag eller nummer i Cabaret Intime, velkomstseremonien under studiestartsuken – sammen med Chorus Mixtus eller separat, som pauseinnslag til Chorus Mixtus sine konserter, på Hoppeball/Staldthing, under Humak/Justivalen og eventuelle andre arrangementer hvor det kan være ønskelig med innslag.

Som eneste dansegruppe på det juridiske fakultet, er det også naturlig at etter hvert som gruppen blir mer etablert, vil styret kunne arrangere workshops. Dette vil være arrangementer som er åpne for alle studenter ved det juridiske fakultet, slik at det ikke bare kommer dansegruppens medlemmer til gode. Dette vil for eksempel kunne være introduksjonskurs i pardans i forkant av Hoppeball/Staldthing eller nybegynnerkurs med andre dansestiler.

Grunnpilarer

Grunnpilarene dansegruppa vil basere seg på er danseglede, show og samhold.

Økonomiske forhold

Når det gjelder økonomiske forhold vil dette bli spekulativt, men dette er våre tanker om inntekter og utgifter. Hvert år vil man ha billettinntekter fra showet. Avhengig av hva slags interesse og etterspørsel det er kan vi vurdere å ha flere runder med show. Når det gjelder sponsorinntekter, er dette noe som avhenger av hovedavtalen med Wikborg Rein. Det følger av avtalens punkt 5.2 at nye arrangementer og understyrer blir regnet som eksklusive arrangementer der WR har rett som hovedsponsor, med mindre annet blir avtalt. Det kan likevel hentes inn spons fra andre ikke-konkurrerende firmaer. Dette må derfor avklares nærmere dersom dansegruppa blir vedtatt – om vi skal regnes som eksklusive eller ikke. Dersom det avtales at vi ikke vil bli omfattet av avtalens punkt 5., vil vi søke andre hovedsamarbeidspartnere. En annen mulig inntektskilde er å vurdere å ha påmelding med betaling for workshops, dersom de avholdes av profesjonell koreograf.

Den største faste utgiften vil sannsynligvis være leie av danselokaler. Vi har allerede begynt å undersøke muligheten for å leie lokaler av SIO Athletica. Styregensere er noe vi ønsker å ha, hvis foreningsstyret ser at det blir forsvarlig i lys av den økonomiske situasjonen. Dette er likevel også en inntektskilde fordi vi selger annonseplasser på genserne. Vi har ingen intensjon om å gå bort fra Juristforeningens stolte tradisjon om rep.intern og rep.ekstern, herunder kostnader til studiestartsuken. Under studiestartsuken vil det også kunne være aktuelt å stå på stand med andre styrer, avhengig av kapasitet. Dersom det skal leies inn en ekstern/profesjonell koreograf for workshops vil dette koste penger, og dette kan sammenliknes med dirigent i korene.

Avslutningsvis er vi som forslagsstillere innforstått med at det potensielt kan bli et tapsprosjekt de første årene, og vi ønsker at generalforsamlingen også har dette i mente. Dette vil ofte være tilfellet med nye styrer frem til man får en medlemsmasse og opparbeider oss legitimitet blant studentene og får sponsorinntektene oppe og gå. Likevel håper vi foreningen er innstilt på å støtte dette slik at vi etter hvert kan få en økonomisk modell som korene.

Nærmere om vervene på valg

Gruppa vil også gi mulighet for å få inn flere tillitsvalgte i Juristforeningen, som vi alle her kjenner gleden og verdien av å være. Gjennom å ha verv på valg på generalforsamling, vil dette trekke oppmerksomhet fra studentene og hjelpe i rekrutteringsperioden – det skaper engasjement og trekker flere ivrige studenter til å drive Juristforeningen videre. Dette er særlig viktig i oppstartsfasen, da vi må få spredt ordet om ideen og gruppen.

Vi ser verdien av å kunne ha internvalg etter hvert som gruppa blir mer etablert og får flere medlemmer, men per nå og i en oppstartsfase er det nødvendig å ha noen verv på valg fordi vi ikke har en masse å ha internvalg av enda. I en oppstartsfase vil vi ha flere verv, flere ben å stå på for å sikre godt samarbeid og ansvarsfordeling. Vi ser for oss at et styre med minst fem verv er nødvendig. Det vil være en leder, nestleder, økonomiansvarlig, pr- og sponsoransvarlig og arrangementsansvarlig, og alle vervene vil vare i 2 semestre. Vi ønsker å utlyse en koreograf-stilling i likhet med Cabaret Intime, for å sikre at de som får ansvaret for dette faktisk har erfaring og ferdighetene som trengs for å lage et show. Det er hensiktsmessig å ha en kunstnerisk ansvarlig som kan overlappe og koordinere med en eventuell koreograf når gruppen har etablert seg, og vi tenker at vervet som nestleder kan gå over til å bli kunstnerisk ansvarlig våren 2023. På denne måten unngår styret å miste en bidragsyter, noe som er bra for samarbeidet og det sosiale innad i styret.

Som sjef/leder vil oppgavene være å ha kontroll og ansvar for at alle i styret utfører oppgaver tilhørende sine ansvarsområder, men også at det er et godt samhold og samarbeid innad i styret.

Nestleder-vervet vil i utgangspunktet være midlertidig i oppstartsfasen, og oppgavene vil være å avlaste leder og hjelpe til der det trengs før gruppen får stabile ben å stå på. Likevel vil vervet ha en mer overordnet administrativ rolle enn de andre styremedlemmene. Etter gruppen har blitt mer etablert og nestleder-vervet har vart i 2 semestre, vil dette vervet gå over til å bli kunstnerisk ansvarlig. Kunstnerisk ansvarlig vil være bindeleddet mellom styret og koreograf – i den grad det blir leid inn eksterne koreografer.

Økonomiansvarlig har hovedansvar for økonomien i gruppa, i hovedsak regnskapet, og eventuell fakturering dersom det etter hvert blir aktuelt å opptre for eksterne bedrifter/ta oppdrag.

PR- og sponsoransvarlig vil være ansvarlig for å opprette konto på sosiale medier og nå ut til så mange studenter som mulig her. I tillegg må PR-og spons markedsføre alle arrangementer som audition, workshops, show og billettsalg, samt dele bilder/video underveis i prosessen og i semesteret. Den viktigste oppgaven er imidlertid å skaffe en hovedsamarbeidspartner eller andre ikke-konkurrerende sponsorer – helst langvarige avtaler. Dette avhenger igjen av hva som avtales med WR.
 

Arrangementansvarlig har overordnet ansvar for arrangementene dansegruppen oppretter. I hovedsak vil dette være auditions/opptak etter behov, selve showet, workshops osv.

Endringer i loven:

§ 3-3 Fremleggelse av avsluttende beretning og regnskap for avsluttede styrer etc.

Andre ledd

Gjeldende ordlyd:

«Hvert høstsemester fremlegger Cabaret Intime, Juridiske vinterleker, Fagstyret, Arbeidslivsdagene og Justitia årsberetning og regnskap.»

Ny ordlyd:

«Hvert høstsemester fremlegger Cabaret Intime, Juridiske vinterleker, Fagstyret, Arbeidslivsdagene, Justitia og JF Dans årsberetning og regnskap.

Endringene i § 3-3 trer i kraft etter ordinær generalforsamling høst 2022.»

§ 4-6 valg i vårsemesteret

Gjeldende ordlyd:

«1. i) markedsføringsansvarlig i Juristforeningen»

Ny ordlyd:

«1. i) markedsføringsansvarlig i Juristforeningen

«1. j) styret i JF Dans

Vårsemesteret 2022 skal det velges nestleder i JF Dans, jf. § 21-3, med funksjonstid de kommende to semestrene. Deretter vil vervet erstattes av kunstnerisk ansvarlig. Dette ledd oppheves før ordinær generalforsamling vår 2023.»

Kapittel 21. Nordisk gruppe.

Gjeldende ordlyd:

Opphevet.

Ny ordlyd og kapittelnavn:

Kapittel 21. JF Dans.

§ 21-1. JF Dans´ oppgaver.

JF Dans er en dansegruppe som gjennom dans skal behage Hoppen, og glede hennes undersåtter.

JF Dans skal arrangere minst en danseoppvisning hvert år. Gruppen skal ellers underholde studentene ved Det juridiske fakultet gjennom andre kunstneriske innslag.

§ 21-2. Opptak.

Opptak av nye dansemedlemmer skjer etter behov gjennom opptaksprøve.

Styret i JF Dans utnevner selv en uavhengig koreograf som skal instruere gruppen i dans.

§ 21-3. JF Dans´ sammensetning og oppgavefordeling.

JF Dans består av leder, nestleder, økonomiansvarlig, PR- og sponsoransvarlig og arrangementansvarlig.

Leder er ansvarlig for driften av gruppen.

Nestleder har som hovedansvar å avlaste leder i oppstartsfase, samt hjelpe resten av styret ved behov. Nestleder har et overordnet administrativt ansvar. Vervet som nestleder er midlertidig for oppstarten av JF Dans og opphører ved valg av nytt styre våren 2023. Dette ledd opphører ved ordinær generalforsamling våren 2023.

Kunstnerisk ansvarlig har ansvar for det kunstneriske innhold i JF Dans sine innslag. Kunstnerisk ansvarlig velges for første gang ved generalforsamling vår 2023 og erstatter vervet som nestleder.

Økonomiansvarlig fører styrets regnskap og sørger for en forsvarlig økonomiforvaltning.

PR- og sponsoransvarlig er ansvarlig for markedsføring, promotering og sponsorarbeid.

Arrangementansvarlig er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av JF Dans sine arrangementer.

Ikrafttredelse:

Disse endringene trer i kraft ved avsluttet generalforsamling del 1 våren 2022.

Lovendringsforslaget er innsendt av Anna Edvardsen og Pernille Hjellegjerde