Lovendringsforslag Generalforsamling høst 2021

Bakgrunn for forslaget:  

Lov om Juristforeningen foreskriver per dags dato at det på generalforsamling i vårsemesteret i år  som er delelig med to, skal velges en professor til styret i Stiftelsen Juristforeningens Økonomistyre  (SJØ). Dette har i praksis ikke vært gjort på i hvert fall ti år, sannsynligvis lenger. Praksis i lang tid har  vært at Storesøster eller Storebror innehar dette vervet.  

Det er flere hensyn som taler for at Storesøster/Storebror har dette vervet. Vedkommende har  allerede påtatt seg å ivareta studentenes og foreningens interesser, er godt kjent med foreningen og  de tillitsvalgte og engasjert i studentvelferden.  

Å involvere ytterligere en professor i tillegg til Storebror/Storesøster innebærer merarbeid for  foreningen, særlig Formann. Samhandlingen med professoren krever både at vedkommende  innføres i aktuelle problemer og saker som rører seg i studentmassen, men også oppvartning i form  av ballinvitasjoner, middagsinvitasjoner og lignende. Ved å kun ha en professor, som både  Storebror/storesøster og styremedlem i SJØ, forenkles dette og relasjonen mellom foreningen og  professoren blir betraktelig tettere.  

Videre fremstår det som uhensiktsmessig å ha en lovbestemmelse som i praksis ikke følges. Dette  gjør loven unødvendig lang og tungvint, og kan i verste fall utvanne betydningen av andre  lovbestemmelser.  

Vi foreslår derfor å slette § 4-9, og innta oppgaven om å sitte i SJØ i § 26-2. Dette vil også medføre  en endring i nummerering av øvrige paragrafer i loven.  

Videre ser vi behovet for å innta en bestemmelse om hvordan ny storesøster/storebror velges  dersom ikke sittende storebror/storesøster er i stand til å utpeke sin arvtaker. Dette skjedde i 2013  da Viggo Hagstrøm brått avgikk med døden. Vi foreslår derfor å innta et fjerde ledd i § 26-2, som  regulerer disse tilfellene.  

Dersom lovforslaget vedtas vil nødvendige endringer blir gjort i vedtektene for Stiftelsen Juristforeningens Økonomistyre.  

Ida Marie Gulbrandsen Flytør og Helene Lindblad Walløe 

§ 26-2 Storebror/Storesøsters oppgaver og utpekelse av Storesøster/Storebror Storebror/Storesøster er Juristforeningens høye beskytter og Hoppeordenes Hovmester.  Storebror/Storesøster skal sitte som styremedlem i Stiftelsen Juristforeningens Økonomistyre.  

Storebror/Storesøster utpeker selv sin arvtaker i samråd med Ordenskollegiet når vedkommende  selv ønsker å fratre. Overrekkelse av Storkorset fra avtroppende til påtroppende  Storesøster/Storebror skal skje på Staldthing.  

Dersom Storebror/Storesøster er ute av stand til å utpeke sin arvtaker, skal ny Storebror/Storesøster  velges på neste ordinære generalforsamling etter innstilling fra Ordenskollegiet. I disse tilfellene  inntrer Storebror/Storesøster offisielt i vervet først etter utnevnelse til bærer av Storkorset på neste  ordinære Hoppeball eller Staldthing, hva enn som kommer først.  

§ 4-9 valg av juridisk professor til Stiftelsen Juristforeningens Økonomistyre  

På ordinær generalforsamling i vårsemesteret i år som er delelig med to, velges med funksjonstid de  fire kommende semestrene en juridisk professor til styret i Stiftelsen Juristforeningens  Økonomistyre.