Finalen i Prosedyrekonkurransen 2018

Velkommen til finalen i Prosedyrekonkurransen 2018!

Tora Kornelia Sandnes (saksøker) møter Elise Christiansen Sørby og Elling Sucarrat (saksøkte) til en siste runde foran selveste Høyesterett i Gamle festsal. Vinneren stikker av med hele 15.000 kr og heder og ære.

 

Finaleoppgave – «Deg også?»

Av: Ola Ø. Nisja, Ola Berg Lande og Per Eirik Vigmostad-Olsen

Raset av en stor blokk fra det lunefulle fjellet Kvinnen i bygda Lillevik på Vestlandet hadde lenge vært ventet, og sikkerhetstiltakene var mange. Men til slutt var det ikke fjellet, men folket, som raste – over stein idiotisk oppførsel.

*****

Peder Ås hadde i mange år drevet en velrennomert og meget lønnsom konsulentvirksomhet i Storvik med fjell- og fjellformasjoner som spesialområde. Lillevik kommune var derfor glade for at de inngikk avtale med Ås og hans 30 spesialiserte konsulenter i mai 2017. Ås skulle fra september 2017 analysere data som ble innhentet fra målere som var satt ut i Kvinnen.

Arbeidet tok til, og Lillevik kommune var godt fornøyd. Innehaver Ås ble jevnlig intervjuet i media om sine analyser av Kvinnen, som allerede for flere år siden hadde blitt en riksmediasak.

Mandag 30. oktober 2017 skulle alt endre seg for både Ås og virksomheten hans.

Konsulentvirksomheten var bygget opp med en ledergruppe på fem personer (inkludert Peder), som alle hadde eierinteresser. Alle var menn, og de var – i alle fall innenfor fagmiljøet – kjent for ikke å holde igjen i sosiale sammenhenger. De ansatte i virksomheten hadde nokså delte oppfatninger om denne kulturen, men ingen satte pris på ledelsens mannssjåvinistiske holdninger.

Lørdag 28. oktober 2017 hadde det vært firmafest i konsulentvirksomheten. Oppstarten av kontraktsarbeidet med kommunen hadde blitt behørig feiret, det samme hadde den betydelige oppmerksomheten virksomheten fikk i riksdekkende medier.

Noen gikk lenger enn andre. Utpå kvelden hadde Lars Holm, som satt i ledelsen, fremsatt uanstendige forslag overfor en erfaren kvinnelig ansatt om hva de to kunne foreta seg når festen var over. Oppmerksomheten var uønsket, og samtalen ble raskt avsluttet av medarbeideren.

I løpet av søndagen snakket den aktuelle medarbeideren med flere kolleger, som kunne fortelle om lignende hendelser fra ledelsen. De var skjønt enige om at dette fant de seg ikke i lenger. I stedet for å ta saken opp med ledelsen, la de ut en felles melding på sosiale medier mandag 30. oktober 2017. I meldingen fremgikk blant annet følgende:

«Vi er en gruppe på tolv ansatte i et ledende konsulentbyrå, som over tid vært utsatt for en atferd fra vår ledelse som vi ikke kan akseptere. I dette byrået har det vokst frem en ukultur hvor det greit å «legge an» på kvinnelige ansatte ved enhver sosial anledning og hvor mannsidealer er det eneste som fremherskes.

[…]

Vi har ikke økonomi til å si opp vår jobb, men vi ønsker at arbeidsplassen vår skal bli et ryddig sted hvor man skal slippe å høre grisevitser når man henter seg en kaffe, eller bli befølt på fest. Derfor har vi postet dette innlegget.»

Innlegget fikk raskt god spredning i sosiale medier, og det gikk bare timer før Peder Ås selv ble konfrontert av media som hadde koblet innlegget til hans virksomhet. Veldig mange mennesker, langt utenfor konsulentselskapet til Peder, kjente seg igjen i innlegget. Det vokste frem en egen kampanje som fikk emneknaggen #Degogså?. Kampanjen tok av, og det ble stadig rullet opp virksomheter med usunn og uakseptabel ledelseskultur. Engasjementet ble enormt.

I forbindelse med det offentlige ordskiftet som fulgte, ble ordføreren i Lillevik konfrontert med avtalen kommunen hadde inngått med Peder Ås. Det ble reist spørsmål ved om kommunen kunne være bekjent med å ha en avtale med en virksomhet som behandlet sine ansatte på en slik måte. Kommunen mente selv at det kunne den ikke, verken etisk eller politisk, og avtalen ble gjennomgått for å se på mulighetene kommunen hadde for å komme ut av den.

Avtalen hadde en løpetid på to år fra og med september 2017 uten at det var noen alminnelig oppsigelsesadgang. Punkt 12 i avtalen «Førtidig avslutning av avtaleforhold» hadde imidlertid følgende ordlyd som kommunen mente ga grunnlag for å trekke seg fra det man i kommunestyret oppfattet som en politisk belastning:

«En part kan gå fra avtalen med umiddelbar virkning dersom den andre parten begår gjentatte etiske brudd.»

Bestemmelsen hadde ikke vært gjenstand for forhandlinger, men kom inn i avtalen etter ønske fra kommunens ansvarlige for compliance.

Med henvisning til avtalens punkt 12 erklærte kommunen seg ubundet av avtalen med umiddelbar virkning.

Peder Ås bestred ikke at den kulturen som var beskrevet i innlegget, var reell. Han hadde allerede vært ute i media og fortalt at det ville bli «tatt grep» for å sikre et bedre arbeidsmiljø og gitt de ansatte en beklagelse på virksomhetens vegne. Peder kunne imidlertid ikke forstå at disse arbeidsmiljøproblemene utgjorde gjentatte etiske brudd i relasjon til avtalen med kommunen. Det var derfor ikke grunnlag for kommunen til å gå fra avtalen. Ukulturen i virksomheten var for så vidt ikke veldig ulik den man fant på en rekke arbeidsplasser, noe omfanget av #Degogså?-oppstandelsen viste med all mulig tydelighet. Selv om det var kritikkverdig at det ikke tidligere hadde vært tatt tak i den, kunne det vanskelig være tale om noe etisk brudd.

Kommunen følte den ikke hadde annet valg enn å bringe saken inn for domstolene for å få fastslått at den hadde rett til å gå fra avtalen i medhold av avtalens punkt 12. Det var tale om alvorlige forhold og en ukultur som ettertiden hadde vist at var uønsket i samfunnet.

For domstolene var partene enige om at tvisten utelukkende dreide seg om hvorvidt det i kontraktens forstand var tale om «gjentatte etiske brudd» som ga kommunen rett til å gå fra avtaleforholdet. Kommunen påberopte seg ingen andre rettslige grunnlag for sin avslutning av avtaleforholdet.

Lag A representerer kommunen, lag B Peder Ås. Prosessuelle spørsmål skal ikke behandles.