Prisoppgaven 2020

Prisoppgaven er en konkurranse i akademisk skriving. Deltagerne skal skrive en akademisk tekst på inntil 6 000 ord innenfor det angitte tema. Premien for beste besvarelse er kroner 10 000,-. Vinneren får også delta på banketten som arrangeres på Hotel Bristol. Oppgaven vil bli lagt ut 20.01.2020. Innleveringsfrist er 09.03.2020 innen kl. 21.00. Vinneren kunngjøres 02.04.20. Mer informasjon om oppgaven følger av statuttene.

Prisoppgaven 2020:
«Juridisk teori som rettskildefaktor»

Lykke til!

Oppgaven er skrevet av Ola Ø. Nisja og Ola Berg Lande fra Wikborg Rein.

Årets bedømmelseskomite består av komiteleder Alf Petter Høgberg, Ivar Alvik og Margrethe Buskerud Christoffersen.

Wikborg Rein arrangerer i samarbeid med Fagstyret workshop om juridisk oppgaveskriving. Her  vil det gis veiledning i juridisk oppgaveskriving, særlig med tanke på Prisoppgaven 2020. Workshopen vil ledes av advokatfullmektig Tord Pedersen. Workshopen avholdes hos Wikborg Rein i Dronning Mauds gate 11, tirsdag 28 januar kl. 17.00-19.00. Det vil serveres pizza.

Se  link nedenfor for påmelding til workshopen. Påmeldingen er bindende.

For å bli kontaktet med informasjon om deltakelse på Prisoppgaven 2020, fyll inn skjemaet: https://docs.google.com/forms/d/17bftzg5FVB5Oat4GT_TLq6zwm-kqtFoKrZsTrUrjsFM/edit

For å melde deg på workshop hos Wikborg Rein, fyll inn skjemaet: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVRsFgo1Gv4lWWUfQkaGAWas3i7zrV8Gdg9Unl7btmqzn5MA/viewform?vc=0&c=0&w=1

 

Ved spørsmål om Prisoppgaven ta kontakt med oss på fagstyret@juristforeningen.no

Statutter for Prisoppgaven

Vedtatt av Fagstyret i Juristforeningen 5. januar 2015. Endret 22. januar 2019.

1. Deltakerkrav

(1) For å delta i konkurransen må man ha studierett ved Masterprogrammet i Rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

(2) Opptil to personer kan samarbeide om den samme besvarelsen.

2. Besvarelsens innhold

(1) Besvarelsen må ligge på et høyt faglig nivå, men det er likevel ikke et krav om at besvarelsen skal tilføre noe nytt til faget. Bedømmelseskomiteen vurderer besvarelsene.

(2) Oppgaven kan avgrenses av deltakerne selv, men ikke i en slik grad at oppgavens innhold nevneverdig fravikes.

(3) Besvarelsen kan ikke overstige 6000 ord, unntatt fotnoter. Besvarelser som overstiger 6000 ord vil ikke bedømmes av komiteen. Besvarelsen skal inneholde fotnoter og referanser i henhold til god juridisk skikk.

3. Innlevering

(1) Besvarelsen skal leveres i pdf-format til Fagstyrets epost-adresse innen den kunngjorte innleveringsdagen kl. 21:00.  Kun besvarelser sendt fra e-postadresser  (@student.jus.uio.no) vil bli registrert.

(2) Ved innlevering må deltakerens navn, samt relevant kontaktinformasjon komme klart frem.

(3) Navn skal ikke påføres selve besvarelsen.

4. Bedømmelse og bedømmelseskomité

(1) Besvarelsene vil bli bedømt av en bedømmelseskomité bestående av minst to personer og inntil fem personer. Medlemmer av bedømmelseskomiteen skal være jurister.

(2) Ett medlem av komiteen vil bli utnevnt som leder. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

(3) Individuelt resultat blir meddelt alle deltagere senest fire dager før Prosedyrekonkurransens finale. Det gis ingen begrunnelse for resultatet.

(4) Premieoverrekkelse vil skje under Prosedyrekonkurransens finale. Det blir der gitt en begrunnelse til premievinnende forfattere.

5. Premiering

(1) Bedømmelseskomiteen disponerer en premie på kr 10 000,- til  forfatteren av den beste besvarelsen. Når det er to forfattere av den samme oppgaven deles premien likt mellom dem. I særlig tilfelle deles premien skjønnsmessig mellom forfatterne av de to eller tre beste besvarelsene.

(2) Bedømmelseskomiteen forbeholder seg retten til å ikke dele ut pengepremien hvis ingen besvarelser viser seg å ha de nødvendige kvaliteter.

(3) Bedømmelseskomiteen kan anbefale vinnerbesvarelsen for trykking i Jussens Venner eller lignende tidsskrift.

6. Doktor av Juristforeningen

Forfatteren av den beste besvarelsen kan etter eget ønske opponere for tittelen “Doktor av Juristforeningen”. Opponenter vil være personer som bedømmelseskomiteen vurderer som skikket.

7. Kontakt med Fagstyret

Alle henvendelser til Fagstyret skjer via fagstyret@juristforeningen.no.

8. Uklarheter

(1) Spørsmål knyttet til oppgaven besvares av Fagstyret. Svar skal foreligge innen en uke fra henvendelsen er mottatt.

(2) Fagstyret vil kunngjøre svaret på sine hjemmesider. Dette gjelder likevel ikke dersom svaret ikke er av betydning for de andre forfatterne.

9. Endringer i statuttene

Det kan ikke foretas endringer i statuttene etter kunngjøring av Prisoppgaven og frem til Prosedyrekonkurransens avslutning samme år. Styret vedtar endringer i fellesskap, på forhånd avtalt styremøte. Formannskapet skal underrettes. Dette for at endringer ikke skal ramme deltakere.

 

 

error: Dette innholdet er beskyttet/Content is protected!