Formannskapet

Formannskapet består av formann, viseformann og skattmester i Juristforeningen. Det er formannskapet som representerer Juristforeningen utad. Videre er det er formannskapet som står for den daglige driften av Juristforeningen, og har utover dette en rådgivende funksjon overfor Juristforeningens øvrige organer. Det er Juristforeningens generalforsamling som velger formannskapet.

Formannen er Juristforeningens øverste leder. Formannen er Juristforeningens ansikt utad. Formannen sitter også i Stiftelsen Juristforeningens økonomistyre (SJØ)og er leder for Juristforeningens Foreningsstyre.

Viseformannen har som sin hovedoppgave å være Juristforeningens og formannskapets kontakt innad i foreningen. Viseformannen har også ansvar for en forsvarlig oppbevaring av Juristforeningens regnskaper og protokoller. I formannens fravær fungerer viseformannen i dennes sted. Viseformannen sitter i Juristforeningens Foreningsstyre.

Skattemesteren har ansvaret for å føre regnskapet til Juristforeningen. Skattmester er videre, sammen med revisorene, ansvarlig for oppfølgingen av Juristforeningens økonomiansvarlige.

 

Formannskapet 2020

Formann: Ida Marie Gulbrandsen Flytør

Viseformann: Ingvild Ladegård Lockert

Skattmester: Sofie Munch-Ellingsen

 

Kontaktinformasjon

Ida Marie Gulbrandsen Flytør

Tlf: 974 31 570

formann@juristforeningen.no

 

Ingvild Ladegård Lockert

Tlf: 984 49 378

viseformann@juristforeningen.no

 

Sofie Munch-Ellingsen

Tlf: 950 05 084

skattmester@juristforeningen.no

 

Juristforeningen
v/Formannskapet
Karl Johansgt. 47
0162 OSLO

 

error: Content is protected !!