Formannskapet

Formannskapet består av formann, viseformann og skattmester i Juristforeningen. Det er formannskapet som representerer Juristforeningen utad. Videre er det er formannskapet som står for den daglige driften av Juristforeningen, og har utover dette en rådgivende funksjon overfor Juristforeningens øvrige organer. Det er Juristforeningens generalforsamling som velger formannskapet.

Formannen er Juristforeningens øverste leder. Formannen er Juristforeningens ansikt utad. Formannen sitter også i Stiftelsen Juristforeningens økonomistyre (SJØ)og er leder for Juristforeningens Foreningsstyre.

Viseformannen har som sin hovedoppgave å være Juristforeningens og formannskapets kontakt innad i foreningen. Viseformannen har også ansvar for en forsvarlig oppbevaring av Juristforeningens regnskaper og protokoller. I formannens fravær fungerer viseformannen i dennes sted. Viseformannen sitter i Juristforeningens Foreningsstyre.

Skattemesteren har ansvaret for å føre regnskapet til Juristforeningen. Skattmester er videre, sammen med revisorene, ansvarlig for oppfølgingen av Juristforeningens økonomiansvarlige.

 

Formannskapet 2021

Formann: Ane Standal Thoresen

Viseformann: Liv Haukaas

Skattmester: Elling Fossheim Asplin

 

Kontaktinformasjon

Ane Standal Thoresen

Tlf: 938 28 232

formann@juristforeningen.no

 

Liv Haukaas

Tlf: 977 04 318

viseformann@juristforeningen.no

 

Elling Fossheim Asplin

Tlf: 938 95 946

skattmester@juristforeningen.no

 

Juristforeningen
v/Formannskapet
Karl Johansgt. 47
0162 OSLO

 

error: Dette innholdet er beskyttet/Content is protected!