Formannskapet

Formannskapet består av formann, viseformann og skattmester i Juristforeningen. Det er formannskapet som representerer Juristforeningen utad. Videre er det er formannskapet som står for den daglige driften av Juristforeningen, og har utover dette en rådgivende funksjon overfor Juristforeningens øvrige organer. Det er Juristforeningens generalforsamling som velger formannskapet.

Formannen er Juristforeningens øverste leder. Formannen er Juristforeningens ansikt utad. Formannen sitter også i Stiftelsen Juristforeningens økonomistyre (SJØ)og er leder for Juristforeningens Foreningsstyre.

Viseformannen har som sin hovedoppgave å være Juristforeningens og formannskapets kontakt innad i foreningen. Viseformannen har også ansvar for en forsvarlig oppbevaring av Juristforeningens regnskaper og protokoller. I formannens fravær fungerer viseformannen i dennes sted. Viseformannen sitter i Juristforeningens Foreningsstyre.

Skattemesteren har ansvaret for å føre regnskapet til Juristforeningen. Skattmester er videre, sammen med revisorene, ansvarlig for oppfølgingen av Juristforeningens økonomiansvarlige.

Formannskapet 2022

Formann: Nina Norum

Viseformann: Augusta Lenéa Remøy

Skattmester: Live Aasbø

Kontaktinformasjon

Nina Norum

Tlf: 476 62 253

formann@juristforeningen.no

Augusta Lenéa Remøy

Tlf: 900 80 533

viseformann@juristforeningen.no

Live Aasbø

Tlf: 957 64 656

skattmester@juristforeningen.no

Juristforeningen
v/Formannskapet
Karl Johansgt. 47
0162 OSLO

error: Dette innholdet er beskyttet/Content is protected!