Formannskapet


Formannskapet består av formann, viseformann og skattmester i Juristforeningen. Det er formannskapet som representerer Juristforeningen utad. Videre er det er formannskapet som står for den daglige driften av Juristforeningen, og har utover dette en rådgivende funksjon overfor Juristforeningens øvrige organer. Det er Juristforeningens generalforsamling som velger formannskapet.

Formannen er Juristforeningens øverste leder. Formannen er Juristforeningens ansikt utad. Formannen sitter også i Stiftelsen Juristforeningens økonomistyre (SJØ)og er leder for Juristforeningens Foreningsstyre.

Viseformannen har som sin hovedoppgave å være Juristforeningens og formannskapets kontakt innad i foreningen. Viseformannen har også ansvar for en forsvarlig oppbevaring av Juristforeningens regnskaper og protokoller. I formannens fravær fungerer viseformannen i dennes sted. Viseformannen sitter i Juristforeningens Foreningsstyre.

Skattemesteren har ansvaret for å føre regnskapet til Juristforeningen. Skattmester er videre, sammen med revisorene, ansvarlig for oppfølgingen av Juristforeningens økonomiansvarlige.

 

Formannskapet 2017

Formann: Ellen Waaler

Viseformann: Marthe Meese Dolmen

Skattmester: Bjørn Sigurdsøn

 

Kontaktinformasjon

Ellen Waaler

Tlf: 406 37 911

formann@juristforeningen.no

 

Marthe Meese Dolmen

Tlf: 959 22 802

viseformann@juristforeningen.no

 

Bjørn Sigurdsøn

Tlf: 971 83 168

skattmester@juristforeningen.no

 

Kontortelefon: 22 85 98 24

Juristforeningen
v/Formannskapet
Karl Johansgt. 47
0162 OSLO